Европейски проекти

 

 

 

 

Проект 2ИПП-02-45/31.08.2012, "СУПРА-МОДИФИКАЦИЯ НА ПОЛИАЛКЕНИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕНТИ И ФОЛИА ЧРЕЗ ЕКСТРУЗИЯ", с бенефициент АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.